Pracovní skupiny přípravné fáze

Během přípravné fáze projektu byly utvořeny tyto tři Pracovní Skupiny a jedna Řídící Komise provádějící dohled a schvalující závazná rozhodnutí.

Bude-li projektová žádost schválena, přejde projekt počátkem roku 2011 do Realizační fáze a tyto struktury budou transformovány do podoby Realizačního a Odborného týmu.

Seznam členů ŘK

Řídící komise

Osoba Instituce Pozice
ŘÍDÍCÍ FUNKCE
Mgr. Václav Božek, CSc. JMK náměstek hetmana
Mgr. Michal Hašek JMK hejtman
Bc. Roman Onderka SMB primátor
Ing. Oliver Pospíšil SMB náměstek primátora
RNDr. Miloš Šifalda JMK radní pro oblast meziregionálních vztahů, školství, sportu a mládeže
PORADNÍ FUNKCE
JUDr. Vladimír Gašpar RRAJM ředitel
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. MENDELU prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost
Ing Jiří Hudeček JIC ředitel
Mgr. Petr Chládek JIC manažer RIS JMK
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. VUT prorektor pro tvůrčí rozvoj
Ing. Ivo Minařík ORR KrÚ JMK vedoucí odboru
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. MU prorektorka pro vědu a výzkum
Ing. Irena Navrátilová SJMP AV ČR vedoucí kanceláře
Mgr. Libuše Podolová OI KrÚ JMK oddělení veřejných zakázek
Ing. Alena Srnová JCMM ředitelka
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. VFU prorektorka pro vzdělání

Seznam členů PS KON

Pracovní skupina pro koncepci a obsahovou náplň

Osoba Instituce Pozice
Ing. Dana Bekker Vejborná Podpora nadaných s tudentů na SŠ JCMM Projekt: Vzdělávání a rozvoj telentované mládeže v JMK
Mgr. Michal Bulant, Ph.D. Ústav matematiky PřF MU proděkan pro informační a komunikační technologie
Ing. Radim Cerkal, Ph.D. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MENDELU odborný asistent
Mgr. Martin Dojiva Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka u Brna pedagog fyzika+chemie
Mgr. Ondřej Dostál Mendelovo muzeum ředitel
Bc. Sven Dražan Katedra teorie programování FI MU student magisterského programu
Mgr. Tomáš Drobný OKPP KrÚ JMK vedoucí odboru
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. Ústavem fyzikálního inženýrství FSI VUT profesor
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. HaPMK ředitel
Ing. Petr Dvořák Ústav elektrotechnologie FEKT VUT technicko-hospodářský pracovník
doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. Ústav experimentální biologie PřF MU vedoucí vědeckovýzkumný a vývojový pracovník
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. Ústav informatiky PEF MENDELU odborný asistent
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. Ústav biologie rostlin AF MENDELU profesor
RNDr. Vladimír Herber, CSc. Geografický ústav PřF MU lektor
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ústav technických zařízení budov FAST VUT proděkan pro strategický rozvoj a vnitřní vztahy
Ondřej Hlouša FI a PřF MU student bakalářského programu
prof. Ing. Jan Honzík, CSc. Ústav informačních systémů FIT VUT profesor
Ing. Ondřej Hradil CEITEC zástupce ředitele projektu
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. Psychologický ústav FF MU odborný asistent
Ing. Jan Chládek, Ph.D. Nukleární magnetická rezonance ÚPT AV ČR oblast Nukleární magnetické rezonance
Ing. Josef Chlachula Minnesota Internet Lab, USA astronom
doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. FN u sv. Anny, ICRC náměstek pro ICRC
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. Gymnázium Řečkovice ředitel
prof. Ing. Jan Křen, CSc. Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU profesor
Petr Kříž Ústav ekonomie PEF MENDELU demonstrátor, student bakalářského programu
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. Katedra ekonomie ESF MU odborný asistent
doc. Ing. Jan Lacina, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU docent
doc. Dr. Ing. Josef Lazar Koherenční optika ÚPT AV ČR oblast Koherenční optiky
RNDr. Miloš LiškaFI MU student doktorského programu
Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D. Ústav fyziky FAST VUT vědecký pracovník
Ing. Irena Navrátilová SJMP AV ČR vedoucí kanceláře
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. Ústav chemie PřF MU docent
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. Katedra informačních technologií FI MU odborný asistent
Mgr. Václav Piskač Gymnázium Jaroška pedagog
Mgr. Ondřej Přibyla Ústav fyzikální elektroniky PřF MU lektor
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. Ústav chemie materiálů FCH VUT odborný asistent
Ing. Miloš Pydych ORR KrÚ JMK vedoucí oddělení rozvojových programů
Mgr. Lukáš Richter JMK manažer projektu
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů FCH VUT odborný asistent
Mgr. Čeněk Rosecký Tvořivá škola ředitel
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Laboratoř kinantropologického výzkumu FSpS MU proděkan pro strategii a rozvoj, statutární zástupce děkana
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. Katedra fyziky PedF MU odborná asistentka
Ing. Radim Šejnoha AV MEDIA, a.s. obchodní konzultant
Ing. Jitka Šeneklová Podpora nadaných studentů na SŠ JCMM Projekt: Vzdělávání a rozvoj telentované mládeže v JMK
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. Katedra speciální pedagogiky PedF MU děkan
prof. RNDr. Tomáš Tyc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU profesor
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Ústav geologických věd PřF MU lektor

Seznam členů PS FŘM

Pracovní skupina pro finanční řízení a marketing

Osoba Instituce Pozice
FINANČNÍ ŘÍZENÍ
Mgr. Petr Chládek JIC manažer RIS JMK
Ing. Zuzana Komínková Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK oddělení rozvojových programů
DiS. Jakub Rybář Kancelář strategie města Statutárního města Brna koordinátor oborových koncepcí
Mgr. Radek Řeřicha Oddělení implementace evropských fondů Statutárního města Brna vedoucí oddělení
Ing. Kateřina Ševčíková Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK oddělení rozvojových programů
MARKETING
Mgr. Ing. Olga Jurášková Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně ředitelka
Ing. Martina Juříková, Ph.D. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně pedagog
Mgr. Eliška Kubíčková Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně doktorandka
Mgr. Tomáš Šula Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně doktorand

Seznam členů PS SÚR

Pracovní skupina pro stavební úpravy a rekonstrukci

Osoba Instituce Pozice
Ing. Martina Pavelková Odbor investic KrÚ JMK oddělení realizace investic
Ing. Josef Gogela Magistrát města Brna vedoucí technického úseku
Mgr. Libuše Podolová Odbor investic KrÚ JMK oddělení veřejných zakázek
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0